Προσωπικό

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος

Τηλέφωνα  : 210-5381294-5, 210-5381015, 210-5381105,  210-5699763, 210-5690613

e-mail : clio@uniwa.gr

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης

Υπεύθυνος Πράξης του Γραφείου Διασύνδεσης

1313 kvoud@uniwa.gr   
Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης Αναπληρωτής Υπεύθυνος Πράξης του Γραφείου Διασύνδεσης   pkalant@uniwa.gr
Μαρία Καλτσογιάννη Υπεύθυνη Εσωτερικής Λειτουργίας & Διαχείρισης Ποιότητας, Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης & Δημοσιότητας & Διάχυσης Πληροφοριών-Προϊσταμένη του Τμήματος 1294 mkaltsogianni@uniwa.gr
Σοφία Καπόγιαννη Υπεύθυνη Απασχόλησης & Παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, Υποστήριξης Δικτύωσης σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο & Δράσεων προβολής του Τμήματος 1295 skapog@uniwa.gr
Θεόδωρος Χονδρέλης Υπεύθυνος Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Συντήρησης Επικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Συλλογής & Επεξεργασίας Στοιχείων του Τμήματος 1296 tchondrelis@uniwa.gr
Ειρήνη Λαμπροπούλου Υπεύθυνη Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Τμήματος 1015 ilambropoulou@uniwa.gr
Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου Υπεύθυνη Συμβουλευτικής του Τμήματος 1105 ilianakonst@uniwa.gr